Jste zde

Speciální pedagog

Mgr. Marie Novotná
- služby byly poskytovány po dobu partnerství v projektu Individuálně, ale společně a jinak Vzdělávacího centra Turnov
- v rámci předmětu PSPP
- ve ŠD od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2020 v rámci projektu Šablony II.

Mgr. Martina Kurtinová
- služby byly poskytovány ve ŠD od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020 v rámci projektu Šablony II.
- v rámci předmětu PSPP

Mgr. Aleš Řezníček
- služby byly poskytovány v rámci předmětu PSPP


Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

2. Diagnostické a intervenční činnosti

A) Dianostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

C) Realizace intervenčních činností, tj.
•provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
•provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
•participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu ( v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
•průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
•úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
•zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
•speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
•participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka,
•konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

3. Metodické a koordinační činnosti

•Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
•Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
•Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
•Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
•Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
•Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.

Dnes je

12. 8. 2022, 22:16

Svátek má Klára

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1