Jste zde

Hodnocení žáků v prvním pololetí 2020/21

Žáci budou hodnoceni prostřednictvím klasifikace (známek) tak, jak to stanovují pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu MZŠ Libštát. V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v tomto školním roce vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Toto doporučení se samozřejmě promítne do pololetního hodnocení i na naší škole. Hodnocení bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, kterých žák/žákyně v hodnoceném období dosáhl/a, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání. Takovými skutečnostmi jsou například plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.), účast na synchronní distanční výuce, aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce), schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci či osvojení si dovednosti komunikovat v prostředí nových platforem.

Pololetní klasifikace bude ovšem ovlivněna omezenými možnostmi získávání běžných klasifikačních výstupů (testování, písemné zkoušení, ústní zkoušení, vypracování dalších zadaných úkolů apod.), nebude tak mít stejnou výpovědní hodnotu jako klasifikace v běžném pololetí. V předmětech, ve kterých nebylo možné vzhledem k mimořádným opatřením uskutečnit významnou část vzdělávacího obsahu (zejména výchovy), se učitelé zaměří na tu část výstupů, které bylo možné uskutečnit, a klasifikaci provedou na základě těchto výstupů. Nelze-li žáka hodnotit pro nedostatek podkladů pro klasifikaci, bude postupováno běžným způsobem – dojde k odložení klasifikace, nehodnocení předmětu.

Pokud bude trvat omezení osobní přítomnosti žáků ve škole i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. leden 2021), bude žákům výpis z vysvědčení předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání. V tom případě bude žákům a jejich zákonným zástupcům zpřístupněn během tohoto dne obsah výpisu z vysvědčení prostřednictvím systému Bakaláři.

Na pátek dne 29. 1. 2021 byly MŠMT stanoveny pololetní prázdniny a od pondělí 1. do pátku 5. února 2021 pak jarní prázdniny.

Mgr. Jana Marková

Dnes je

27. 11. 2021, 09:40

Svátek má Xenie

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1